اطلاعيه واحدهای ارائه شده

برنامه انتخاب واحد و ليست واحدهای ارائه شده دانشجويان دانشکده مهندسي(مکانيک۸۱)

وروديهاي 79 و ما قبل 1 و 2و ۳ شهريور ماه
وروديهاي 80 و ما قبل 4 و ۵ و ۶شهريور ماه
وروديهاي 81 و ما قبل ۸ و ۹ و ۱۰ شهريور ماه

از روز يازدهم شهريور ماه تا سي و يكم شهريور ماه كليه دانشجويان مي توانند انتخاب واحد نمايند

اداره آموزش مکنا

ليست واحدهای ارائه شده به شرح زير است:

ساعت امتحان

امتحان

استاد

کلاس

نام درس

شماره گروه14-17

روز دهم

علي بيات مختاري

شنبه 15-14

دوشنبه 12-10

مباني مهندسي برق1 4600230

1

8-11

روز چهارم

خليل فرهنگدوست

يکشنبه12-10

سه شنبه 18-16

ديناميك 4600320

1

8-11

روز چهارم

سيدمحمدرضا يوسف ثاني

يکشنبه12-10

سه شنبه 18-16

ديناميك 4600320

2

8-11

روز شسشم

مسعود طهانی

شنبه 18-16

سه شنبه 12-10

مقاومت مصالح1 4600330

01

8-11

روز ششم

حميد اختراعی طوسی

شنبه 18-16

سه شنبه 12-10

مقاومت مصالح1 4600330

02

8-11

روز اول

محمدرضا مدرس رضوی

شنبه10-8

دوشنبه16-14

ترمو ديناميک1 4600410

01

14-17

روز نهم

بهروز قندهاريون

يکشنبه10-8

چهارشنیه 18-16

برنامه سازی ۴۶۱۲۰۰۶

03

14-17

روز چهارم

مسعود طهانی

يکشنبه12-10

سه شنبه 18-16

استاتيک 4600310

01

17-20

روز ششم

اصغر برادران رحيمی

شنبه 12-10

چهارشنبه16-14

رياضی مهندسی 461202۱

01

17-20

روزششم

حميد اختراعی طوسی

شنبه 12-10

چهارشنبه16-14

رياضی مهندسی 4612021

02

17-20

روز هفتم

مجيد معاونيان

دوشنبه 18-16

زبان تخصصی 4600610

01

17-20

روز دوازدهم

 محمد کلاهان

شنبه 18-16

سه شنبه 12-10

علم مواد 4600371

1

 

ساعت امتحان

امتحان

کلاس

نام درس

شماره گروه11-14

روز هشتم

يکشنبه 18 -16

سه شنبه 10-8

فيزيک2 402 418-11

روز هفتم

يکشنبه10-8

چهارشنبه 18-16

رياضی2 4000021 418-11

روز دوازدهم

شنبه12-10

دوشنبه18-16

معادلات 4000030 418-11

روز دوازدهم

شنبه12-10

دوشنبه18-16

معادلات 4000030 42

 

ساعت امتحان

امتحان

ساعت

کلاس

نام درس

شماره گروه       8-11

روز نهم

14-16 یکشنبه معارف1 101 41 خواهران8-11

روز نهم

16-18 یکشنبه معارف1 101 42 برادران8-11

روز نهم

14-16 دوشنبه معارف1 101 43 خواهران8-11

روز نهم

16-18 دوشنبه معارف1 101 44 برادران

 

ساعت امتحان

امتحان

ساعت

کلاس

نام درس

شماره گروه       10.5-12.5

روز نهم

10-12 سه شنبه معارف2 106 41 خواهران10.5-12.5

روز نهم

8-10 شنبه معارف2 106 42 برادران10.5-12.5

روز نهم

14-16 چهارشنبه معارف2 106 44 برادران

 

ساعت امتحان

امتحان

ساعت

کلاس

نام درس

شماره گروه       14-17

روز اول

10-12 شنبه تارِيخ اسلام 111 41 خواهران14-17

روز اول

8-10 شنبه تارِيخ اسلام 111 42 برادران14-17

روز اول

10-12 يکشنبه تارِيخ اسلام 111 43 خواهران14-17

روز اول

8-10 يکشنبه تارِيخ اسلام 111 44 برادران14-17

روز اول

14-16 دوشنبه تارِيخ اسلام 111 46 برادران

 

ساعت امتحان

امتحان

ساعت

کلاس

نام درس

شماره گروه       14-17

روز سوم

14-16 سه شنبه انقلاب 112 41 خواهران14-17

روز سوم

16-18 سه شنبه انقلاب 112 42 برادران14-17

روز سوم

16-18 چهارشنبه انقلاب 112 44 برادران

 

ساعت امتحان

امتحان

ساعت

کلاس

نام درس

شماره گروه       10.5-12.5

روز پنجم

8-10 شنبه اخلاق 252 41 خواهران10.5-12.5

روز پنجم

10-12 شنبه اخلاق 252 42 برادران10.5-12.5

روز پنجم

14-16 يکشنبه اخلاق 252 44 برادران10.5-12.5

روز پنجم

16-18 دوشنبه اخلاق 252 46 برادران

 

ساعت امتحان

امتحان

ساعت

کلاس

نام درس

شماره گروه       16-18

روز اول

14-16 دوشنبه متون 113 41 خواهران16-18

روز اول

16-18 دوشنبه متون 113 42 برادران16-18

روز اول

16-18 سه شنبه متون 113 44 برادران

 

ساعت امتحان

امتحان

کلاس

نام درس

شماره گروه       8-10

روز اول

سه شنبه12-10

پنجشنبه12-10

/ 4 نظر / 14 بازدید
bababbabaabkkkkk

ahmad tah bahalaye be jan khodam damet garm

mecna

باباجان اين فرمت پر غلط و غلوطه

101

واقعا دستت درد نکنه

sattar

بابا اي ول دستت درد نكنه خيلي حال دادي سايت دانشگاه كه داقونه نصف درسها رو ننوشته. خداكنه اشتباه نكرده باشي.