بدون عنوان

دهان دختر زيبا تهی ز دندان است.

که هر شکسته دندان بهای يک نان است.

هيچکس فکر نکرد که در آبادی ويران شده ديگر نان نيست.

و همه مردم شهر بانگ برداشتند که:

«چرا سيمان نيست؟!»

و کسی فکر نکرد که چرا «ايمان» نيست.

و زمانی شده است که بغير از انسان،

بغير از «انسان» هيچ چيز ارزان نيست.

 

برای اين قطعه يک عنوان مناسب پيشنهاد کنيد.

/ 7 نظر / 13 بازدید
yadam nist

همین لحظه پاتو از سياست بيرون بکش ودوباره بهش دست نزن

gorbe siah

من که ازش سر در نیاوردم.خنک بود

yadam nist

جناب black cat شما نبايداحمد را مثل ان دختر زيبا از مهربانی محروم ميکرديد شاعر هم گفته:ای يار فربه شود احمد به مدح.تايادم نرفته عنوان پيشنهادی: قلب شکسته در ديوار سيمانی

Ali Kahnamouie Dehsorkhi

متن جالب ،زيبا ، عبرت آموز و تامل برانگيزی است . عنوان پيشنهادی : ارزش انسان

رهگذر

ياری اندرکس نمي بينم ياران را چه شد دوستی کی آخر آمد دوستداران راچه شد شهر ياران بود و خاک مهربانان اين ديار مهربانی کی آخر آمد مهربانان را چه شد صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست عندليبان را چه پيش آمد هزاران را چه شد حافظ اسرار الهی کس نميداند خموش از که می پرسی که دور روزگاران را چه شد

رهگذر

آن دختر زيبا جايش در بهشت است ٬ نه ٬ آن دختر جايش در بهشت نيست چون زيبائی خود را فروخت آن هم زيبائی که خداوند به او داده بود شايد هم تقصير مردمی بود که آن آبادی را ويران کرده بودند ٬ نه٬‌اينها همه تقصير کسانی است که ايمان مردم را ضعيف کرده بودند تا از زيبائی آن دختر سواستفاده کنند و از نادانی آن مردم . اما چرا آن مردم به دنبال ايمان نبودند و همينطور آن دختر ٬ شايد بخاطر اين بود که ارزش خود را نفهميده بودند ٬ ارزش انسان.

m.n

اين رهگذر چه حرفايه قشنگی زده .هر کی هست دستش درد نکنه.