از تو

تندي رگبار، از تو
سرپناه يار، از تو
قلب بر ديوار، از من
شهر بي حصار، از تو
گونه تب دار، از من
بغض چشمه سار، از تو
خواب گندم زار، از تو
بخشش و ايثار، از تو
هق هق بسيار، از من
تردي بهار، از تو
اسب بي سوار، از من
قصه فرار، از تو
نفس، نفس، بودن من، از تو
شکفتن و گفتن من، از تو
مرورم کن خط به خط، از نو
بيا ببين در چه حالم، از تو
ببين، ببين چه زلالم، از تو
بيا شعر محال من شو
اين ترانه ها، از تو
نغز و بزل ما، از تو
خواب اين سفر، از من
راه ما کجا؟ از تو

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
همه يکی ٬ همه يکی و همه يک عشق

من و تو ٬ از من و از تو نداره و اصلا من و توئی وجود نداره ٬ همه يکی ٬‌همه يکی و همه يک عشق. فقط عشق وجود داره و بس بيستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد

سهراب حنایی

کاش دوستانه قدیمی را وفای بود